Tekstualni okvir: 												Copyright: Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji
Tekstualni okvir: 1. STALNO PRIKUPLJANJE I PRUŽANJE HUMANITARNE POMOĆI 
Svi oblici kontinuiranog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći od strane neprofitnih pravnih osoba kojima je nadležni ured izdao rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.
Tko može prikupljati i pružati humanitarnu pomoć pod uvjetima ovoga Zakona?
 neprofitne pravne osobe registrirane u RH kojima je djelatnost prikupljanja i pružanja humanitarna ovlast propisana posebnim zakonom
 neprofitne pravne osobe registrirane u RH kojima je prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći registrirana djelatnost pod uvjetom da je u razdoblju od dvije godine prije podnošenja zahtjeva organizirala najmanje pet humanitarnih akcija ili manji broj ako su trajale ukupno najmanje 180 dana ili da joj je rješenjem odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći temeljem Zakona o humanitarnoj pomoći (Narodne novine 128/10)
 zaklada odnosno fundacija čija je zakladna svrha sukladna čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći

Način podnošenja Zahtjeva, potrebna dokumentacija, podnošenje Izvješća i obrasci propisani su: Pravilnikom o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći (Narodne novine 120/15)
 
OBRASCI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA:

Zahtjev za izdavanje rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći:OBRAZAC 1
Trogodišnji program rada pravne osobe koja podnosi Zahtjev za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći: OBRAZAC 2
OBRASCI ZA IZVJEŠTAJE:

Izvješće o provedbi trogodišnjeg Programa rada pravne osobe kojoj je odobreno stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći: OBRAZAC 3
Godišnje izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći: OBRAZAC 4 
Stalni prikupljači humanitarne pomoći dužni su nadležnom uredu prijaviti svaku promjenu zbog koje više ne ispunjavaju uvjete propisane Zakonom, najkasnije u roku od 30 dana od nastale promjene.

LOGOTIP ZA STALNE PRIKUPLJATELJE HUMANITARNE POMOĆI: 

Izvršnošću rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći podnositelj zahtjeva stječe pravo korištenja logotipa za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći. 
Preuzimanja LOGOTIPA

2. HUMANITARNA AKCIJA 
Vremenski ograničeno (najduže 90 dana), organizirano prikupljanje humanitarne pomoći za određenog korisnika odnosno korisnike ili za definiranu svrhu.
Tko može organizirati humanitarnu akciju pod uvjetima ovog Zakona?
 stalni prikupljač humanitarne pomoći
 neprofitne pravne osobe koje nemaju rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, 
 profitne pravne osobe i fizičke osobe.

Organizator humanitarne akcije podnosi zahtjev nadležnom uredu najmanje petnaest (15) dana prije planiranog početka akcije, a iznimno u kraćem roku, ako to zahtijevaju izvanredne okolnosti uslijed ugroženosti života i zdravlja ljudi.

Način podnošenja Zahtjeva, potrebna dokumentacija, podnošenje Izvješća i obrasci propisani su: Pravilnikom o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći (Narodne novine 120/15)

OBRASCI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA:

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije: OBRAZAC 5
Plan provođenja humanitarne akcije: OBRAZAC 6
Plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći: OBRAZAC 7
OBRASCI ZA IZVJEŠTAJE:
Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji: OBRAZAC 8 

Važno:

Člankom 12. i 13., te člankom 48. Zakona o humanitarnoj pomoći propisano je da je ORGANIZATOR HUMANITARNE AKCIJE DUŽAN:

 prikupljena financijska sredstva voditi na IZDVOJENOM RAČUNU za humanitarnu akciju
 sredstva koja su u okviru humanitarne akcije prikupljena u gotovini bez odgode uplatiti na račun humanitarne akcije
 za iskazane materijalne potrebe korisnika nakon završetka humanitarne akcije bez odgađanja korisniku isplatiti sredstva ili izvršiti plaćanje fizičkoj odnosno pravnoj osobi koja korisniku pruža usluge koje su predmet humanitarne akcije, a sukladno Planu korištenja prikupljene pomoći
 Isplate korisniku za iskazane materijalne potrebe vrše se na temelju pisane izjave korisnika, njegova zakonskog zastupnika odnosno člana obitelji korisnika koja sadržava specifikaciju materijalnih potreba korisnika vezanih uz svrhu humanitarne akcije
 za financijska sredstva isplaćena neposrednom pružatelju usluga pribaviti odgovarajući financijski instrument i dokaz o pruženoj usluzi
 prikupljenu humanitarnu pomoć u naravi dodijeliti korisniku što je prije moguće
nadležnom uredu dostaviti izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji u roku od trideset dana od dana završetka humanitarne akcije te konačno izvješće u roku od petnaest dana nakon posljednje transakcije povezane s provedenom humanitarnom akcijom

KORISNIK HUMANITARNE AKCIJE obvezan je potpisati izjavu o preuzimanju humanitarne pomoći te je odgovoran za svrsishodno korištenje financijskih sredstava i drugih oblika koje mu dodijeli organizator humanitarne akcije

Novim Zakonom o humanitarnoj pomoći (Narodne novine 102/15) propisuje se:

 POSTUPAK RASPOLAGANJA NEUTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA prikupljenima u humanitarnim akcijama članak 25. i članak 26. Zakona
 POSTUPANJE S NENAMJENSKI UTROŠENIM SREDSTVIMA prikupljenima u humanitarnim akcijama: članak 46. i članak 47. Zakona.

LOGOTIP ZA ORGANIZATORE HUMANITARNE AKCIJE: 
Izvršnošću rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije organizator humanitarne akcije stječe pravo korištenja logotipa humanitarne akcije. 
	Organizator humanitarne akcije dužan je prilikom provedbe i oglašavanja humanitarne akcije na odgovarajući način istaknuti logotip humanitarne akcije.
Preuzimanja LOGOTIPA
Dijagram toka: Obrada: Datoteke

 

 

 

           Obrazac 1               Obrazac 2               Obrazac3                Obrazac4                Obrazac 5               Obrazac 6               Obrazac7                Obrazac 8

URED DRŽAVNE UPRAVE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI, Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

Tekstualni okvir: Načini prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći

Naslovna

Ustrojstvo

Obavijesti

Obrasci

Dokumenti

Javna nabava

Etički kodeks

Adresar