Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, 48000 Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

Tekstualni okvir: 												Copyright: Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji

Registar udruga

 

           Temeljem odredbe članka 22. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14)

udruge se upisuju u registar udruga pri uredima državne uprave u županiji, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove opće uprave prema sjedištu udruge. Registar udruga i registar stranih udruga su središnje elektroničke baze podataka koje vode nadležni uredi jedinstveno za sve udruge, odnosno strane udruge u Republici Hrvatskoj.

        

         U Službi se zaprimaju zahtjevi te se vode postupci:

         - za upis u registar udruga i registar stranih udruga,

         - za upis promjena u registar udruga i u registar stranih udruga,

         - vode se i čuvaju zbirke isprava udruga,

         - izrađuju se izvješća o udrugama,

         - izdaju se izvaci iz registra udruga,

         - unose se nove udruge te promjene o udrugama u registar

         - obavlja se inspekcijski nadzor nad radom udruga te se poduzimaju zakonom predviđene mjere

 

ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR UDRUGA

 

Sukladno članku 23 Zakona o udrugama, ("Narodne novine" broj 74/14)

         zahtjevu se prilažu:

         1. zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine

         2. odluka skupštine o pokretanju postupka za upis u registar udruga, ako takva odluka nije donesena na osnivačkoj skupštini

         3. statut (dva primjerka)

         4. popis osnivača

         5. osobna imena osoba ovlaštenih za zastupanje i osobno ime ili naziv likvidatora

         6. izvod iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu osnivača udruge

         7. preslika osobne iskaznice ili putovnice za osnivače, likvidatora i osobe ovlaštene za zastupanje

         8. suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje određene djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge

         9. ovjerena suglasnost iz članka 11. stavka 3. Zakona o udrugama

         10. ovjerena izjava iz članka 15. stavaka 2, 3. i 4. Zakona o udrugama

         11. 35,00 kn upravne pristojbe

Zahtjev za upis u registar udruga podnosi se na Obrascu broj 1 koji se prilaže u dva (2) primjerka.

Svi prilozi dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenom prijepisu, osim preslika osobnih iskaznica ili putovnica osnivača, likvidatora i osoba ovlaštenih za zastupanje i preslika osobne iskaznice ili putovnice za njenog predstavnika u udruzi.

         

POPIS DOKUMENATA POTREBNIH ZA UPIS PROMJENA U REGISTAR UDRUGA

 

         Sukladno odredbi članka 27. Zakona o udrugama, osoba ovlaštena za zastupanje udruge podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga koje se odnose na:

statut

naziv

ciljeve i djelatnosti

sjedište i adresu sjedišta

izbor osoba ovlaštenih za zastupanje neovisno o tome radi li se o osobama iz prethodnog mandata

izbor i opoziv likvidatora

prestanak postojanja udruge

 

Zahtjevu se prilažu

zapisnik o radu i odlukama tijela udruge koje je po statutu nadležno za donošenje odluke zbog koje se traži upis promjene u registar udruga

novi statut ili njegove izmjene i dopune

preslika osobne iskaznice ili putovnice osoba ovlaštenih za zastupanje odnosno likvidatora

odluke skupština o statusnim promjenama

suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela iz članka 23. stavka 1. podstavka 8. Zakona

ovjerena izjava iz članka 15. stavka 2, 3. i 4. Zakona

35,00 kn upravne pristojbe

 

Zahtjev za upis promjena u registar udruga podnosi se na obrascu br. 3 koji se prilaže u dva primjerka.

 

ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR STRANIH UDRUGA

 

Sukladno članku 28. Zakona o udrugama, zahtjev  za upis u registar stranih udruga podnosi nadležnom uredu osoba ovlaštena za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj.

Zahtjevu se prilažu:

1. izvadak iz registra u kojem je, u državi po čijem pravu je osnovana strana udruga upisana, ne stariji od šest mjeseci, iz kojeg je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu udrugu

2. odluka o osnivanju strane udruge ovjerena od nadležnog tijela strane države, ako prema pravu države po kojem je osnovana nije propisan upis u registar

3. odluka o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj

4. odluka o ciljevima i djelatnostima koje će strana udruga obavljati u Republici Hrvatskoj

5. ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu izvoda iz statuta ili drugog akta iz kojeg su vidljivi ciljevi i djelatnosti strane udruge

6. ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu dokumenata iz podstavka 1,2.3. i 4. ovog stavka

7. preslika isprave o identitetu osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj

drugi dokazi ako su posebnim zakonom propisani posebni uvjeti za upis u registar udruga

 

POPIS DOKUMENATA POTREBNIH ZA UPIS PROMJENA U REGISTAR STRANIH UDRUGA

 

Osoba ovlaštena za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj podnosi zahtjev za upis promjena:

naziva

sjedišta ili adrese sjedišta u Republici Hrvatskoj

ciljeva ili djelatnosti koje će strana udruga obavljati u Republici Hrvatskoj

osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj

prestanak djelovanja strane udruge u Republici Hrvatskoj

 

Zahtjevu za upis promjena u registar stranih udruga prilažu se:

ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku ili latiničnom pismu odluke nadležnog tijela o promjeni

presliku isprave o identitetu osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj

Tekstualni okvir: Registar udruga

Ustrojstvo

Predstojnica

Služba za gospodarstvo i    imovinsko-pravne poslove

Služba za društvene djelatnosti

Služba za opću upravu

Služba za zajedničke poslove

Ispostava u Đurđevcu

Ispostava u Križevcima

Matični uredi

Područja

Osobna stanja građana

Registar birača

Udruge građana

Besplatna pravna pomoć

Humanitarna pomoć

Ravnopravnost spolova i prava osoba s invaliditetom

Zdravstvo

Branitelji

Obrazovanje, sport, kultura

Gospodarstvo

Naslovna

Ustrojstvo

Obavijesti

Obrasci

Dokumenti

Javna nabava

Etički kodeks

Galerija

Adresar

Kontakti

Aktualnosti

Upis djece u prvi razred

Javni natječaji

Godišnji plan rada za

2017. godinu

Godišnji financijski izvještaj

za 2015. godinu

Pravilnik o unutarnjem redu

Obratite nam se

Pitanja i prijedlozi

Povjerenik za etiku

Povjerljivi savjetnik

Pravo na pristup informacijama

Katalog informacija

Lokacija

Poveznice

Ministarstvo uprave

Vlada Republike Hrvatske

Uvid u popise birača

Obrtni registar

Registar udruga građana