Tekstualni okvir: 												Copyright: Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji
Tekstualni okvir: 	
	Temeljem odredbe članka 22. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14)
udruge se upisuju u registar udruga pri uredima državne uprave u županiji, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove opće uprave prema sjedištu udruge. Registar udruga i registar stranih udruga su središnje elektroničke baze podataka koje vode nadležni uredi jedinstveno za sve udruge, odnosno strane udruge u Republici Hrvatskoj.
        
         U Službi se zaprimaju zahtjevi te se vode postupci:
         - za upis u registar udruga i registar stranih udruga,
         - za upis promjena u registar udruga i u registar stranih udruga,
         - vode se i čuvaju zbirke isprava udruga,
         - izrađuju se izvješća o udrugama,
         - izdaju se izvaci iz registra udruga,
         - unose se nove udruge te promjene o udrugama u registar
         - obavlja se inspekcijski nadzor nad radom udruga te se poduzimaju zakonom predviđene mjere

ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR UDRUGA
 
Sukladno članku 23 Zakona o udrugama, ("Narodne novine" broj 74/14)
         zahtjevu se prilažu:
	1. zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine
	2. odluka skupštine o pokretanju postupka za upis u registar udruga, ako takva odluka nije donesena na osnivačkoj skupštini
	3. statut (dva primjerka)
	4. popis osnivača 
	5. osobna imena osoba ovlaštenih za zastupanje i osobno ime ili naziv likvidatora 
	6. izvod iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu osnivača udruge
	7. preslika osobne iskaznice ili putovnice za osnivače, likvidatora i osobe ovlaštene za zastupanje
	8. suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje određene djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge
	9. ovjerena suglasnost iz članka 11. stavka 3. Zakona o udrugama
	10. ovjerena izjava iz članka 15. stavaka 2, 3. i 4. Zakona o udrugama
	11. 35,00 kn upravne pristojbe
Zahtjev za upis u registar udruga podnosi se na Obrascu broj 1 koji se prilaže u dva (2) primjerka.
Svi prilozi dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenom prijepisu, osim preslika osobnih iskaznica ili putovnica osnivača, likvidatora i osoba ovlaštenih za zastupanje i preslika osobne iskaznice ili putovnice za njenog predstavnika u udruzi.
         
POPIS DOKUMENATA POTREBNIH ZA UPIS PROMJENA U REGISTAR UDRUGA
 
	Sukladno odredbi članka 27. Zakona o udrugama, osoba ovlaštena za zastupanje udruge podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga koje se odnose na:
statut
naziv
ciljeve i djelatnosti
sjedište i adresu sjedišta
izbor osoba ovlaštenih za zastupanje neovisno o tome radi li se o osobama iz prethodnog mandata
izbor i opoziv likvidatora
prestanak postojanja udruge

Zahtjevu se prilažu
zapisnik o radu i odlukama tijela udruge koje je po statutu nadležno za donošenje odluke zbog koje se traži upis promjene u registar udruga
novi statut ili njegove izmjene i dopune
preslika osobne iskaznice ili putovnice osoba ovlaštenih za zastupanje odnosno likvidatora
odluke skupština o statusnim promjenama
suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela iz članka 23. stavka 1. podstavka 8. Zakona
ovjerena izjava iz članka 15. stavka 2, 3. i 4. Zakona
35,00 kn upravne pristojbe

Zahtjev za upis promjena u registar udruga podnosi se na obrascu br. 3 koji se prilaže u dva primjerka.

ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR STRANIH UDRUGA

Sukladno članku 28. Zakona o udrugama, zahtjev  za upis u registar stranih udruga podnosi nadležnom uredu osoba ovlaštena za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj.
Zahtjevu se prilažu:
izvadak iz registra u kojem je, u državi po čijem pravu je osnovana strana udruga upisana, ne stariji od šest mjeseci, iz kojeg je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu udrugu
odluka o osnivanju strane udruge ovjerena od nadležnog tijela strane države, ako prema pravu države po kojem je osnovana nije propisan upis u registar
odluka o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj
odluka o ciljevima i djelatnostima koje će strana udruga obavljati u Republici Hrvatskoj
ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu izvoda iz statuta ili drugog akta iz kojeg su vidljivi ciljevi i djelatnosti strane udruge
ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu dokumenata iz podstavka 1,2.3. i 4. ovog stavka
preslika isprave o identitetu osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj
drugi dokazi ako su posebnim zakonom propisani posebni uvjeti za upis u registar udruga

POPIS DOKUMENATA POTREBNIH ZA UPIS PROMJENA U REGISTAR STRANIH UDRUGA

Osoba ovlaštena za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj podnosi zahtjev za upis promjena:
naziva
sjedišta ili adrese sjedišta u Republici Hrvatskoj
ciljeva ili djelatnosti koje će strana udruga obavljati u Republici Hrvatskoj
osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj
prestanak djelovanja strane udruge u Republici Hrvatskoj

Zahtjevu za upis promjena u registar stranih udruga prilažu se:
ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku ili latiničnom pismu odluke nadležnog tijela o promjeni
presliku isprave o identitetu osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj

URED DRŽAVNE UPRAVE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI, Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

Registar udruga

Naslovna

Ustrojstvo

Obavijesti

Obrasci

Dokumenti

Javna nabava

Etički kodeks

Adresar

Ustrojstvo

Predstojnik

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

Služba za

društvene djelatnosti

Služba za opću upravu

Služba za

zajedničke poslove

Ispostava u Đurđevcu

Ispostava u Križevcima

Matični uredi

Područja

Osobna stanja građana

Registar birača

Udruge građana

Besplatna pravna pomoć

Humanitarna pomoć

Ravnopravnost spolova i prava osoba s invaliditetom

Zdravstvo

Branitelji

Obrazovanje, sport, kultura

Gospodarstvo

e-zahtjevi — uvjeti i obrasci

Aktualnosti

Upis djece u prvi razred

Godišnji plan

rada za 2019. godinu

Financijski plan za

2019. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

Pravilnik

o unutarnjem redu

Obratite nam se

Pitanja i prijedlozi

Povjerenik za etiku

Povjerljivi savjetnik

Pravo na

pristup informacijama

Službenik za

zaštitu osobnih podataka

Katalog informacija

Lokacija

Poveznice

Ministarstvo uprave

Vlada Republike Hrvatske

Obrtni registar

Registar udruga građana

Gradovi, općine i županija