Tekstualni okvir: 												Copyright: Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji
Tekstualni okvir: 	Upis u Očevidnik obavlja se na temelju prijave za upis koju podnosi intendant odnosno ravnatelj Kazališta ili vršitelj dužnosti odnosno privremeni intendant ili ravnatelj Kazališta Ministarstvu kulture putem ureda državne uprave na čijem području Kazalište ima sjedište.
Prijava se podnosi u roku od 8 dana od pravomoćnosti rješenja o upisu Kazališta u sudski ili drugi registar.
	Županijski odnosno Gradski ured dužan je provjeriti sadrži li prijava sve potrebne podatke iz članka 3. ovoga Pravilnika, te je dostaviti Ministarstvu u roku od 15 dana od dana zaprimanja uredne prijave. Neuredne prijave koje ne sadrže sve potrebne podatke bez odlaganja vratit će se podnositelju radi dopune.
	Podnositelji prijave dužni su u roku od 8 dana od povrata neuredno ispunjene prijave, istu pravilno ispuniti i dostaviti Županijskom odnosno Gradskom uredu. Za točnost podataka iz prijave odgovorni su podnositelji prijave.

	Ministarstvo nadležno za poslove kulture vodi očevidnik muzeja i galerija te muzeja, galerija i zbirki unutar pravnih osoba, kao i drugih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju muzejsku djelatnost u skladu s ovim Zakonom.
Prijavu za upis u očevidnik podnosi ravnatelj, odnosno vršitelj dužnosti ravnatelja ili privremeni ravnatelj, a za muzej, galeriju ili zbirku unutar ustanova i drugih pravnih osoba njihov voditelj.
	
	Prijava se podnosi Upravi za muzeje Ministarstva kulture putem ureda za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu županije na području koje je muzej, odnosno sjedište pravne osobe unutar koje je muzej, galerija ili zbirka u roku od 8 dana od pravomoćnosti rješenja u upisu u sudski registar muzeja, odnosno muzejske djelatnosti pravnih osoba unutar kojih se nalaze muzeji, galerije ili zbirke.

URED DRŽAVNE UPRAVE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI, Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

Prijava za upis u očevidnik kazališta

Prijava za upis u Očevidnik muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba

Naslovna

Ustrojstvo

Obavijesti

Obrasci

Dokumenti

Javna nabava

Etički kodeks

Adresar

Ustrojstvo

Predstojnik

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

Služba za

društvene djelatnosti

Služba za opću upravu

Služba za

zajedničke poslove

Ispostava u Đurđevcu

Ispostava u Križevcima

Matični uredi

Područja

Osobna stanja građana

Registar birača

Udruge građana

Besplatna pravna pomoć

Humanitarna pomoć

Ravnopravnost spolova i prava osoba s invaliditetom

Zdravstvo

Branitelji

Obrazovanje, sport, kultura

Gospodarstvo

e-zahtjevi — uvjeti i obrasci

Aktualnosti

Upis djece u prvi razred

Godišnji plan

rada za 2019. godinu

Financijski plan za

2019. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

Pravilnik

o unutarnjem redu

Godišnje izvješće o radu za 2018. godinu

Obratite nam se

Pitanja i prijedlozi

Povjerenik za etiku

Povjerljivi savjetnik

Pravo na

pristup informacijama

Službenik za

zaštitu osobnih podataka

Katalog informacija

Lokacija

Poveznice

Ministarstvo uprave

Vlada Republike Hrvatske

Obrtni registar

Registar udruga građana

Gradovi, općine i županija