URED DRŽAVNE UPRAVE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI, Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

Naslovna

Ustrojstvo

Obavijesti

Obrasci

Dokumenti

Javna nabava

Etički kodeks

Adresar

Zdravstveno osiguranje, socijalna skrb i radno pravo

Na poslovima primjene zakona iz područja zdravstvenog osiguranja, zaštite vojnih i civilnih invalida rata sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji obavljaju se slijedeći poslovi:

                                                                       

 

       Vođenje postupka izdavanja Objava za povlašteni prijevoz u unutarnjem putničkom prometu (željeznicom i brodom)

                                                        

Socijalna skrb

 

Vođenje  postupaka povodom zahtjeva stranaka:

¨ radi priznavanja prava na osobnu invalidninu i povećanje postotka invaliditeta,

¨ radi priznavanja prava na obiteljsku invalidninu,

¨ radi ostvarivanja prava na dodatak za pripomoć u kući,

¨ radi ostvarivanja prava na besplatne udžbenike,

¨ radi priznavanja prava na isplatu dospjelih, a neisplaćenih primanja članovima obitelji koji su s korisnicima živjeli u zajedničkom kućanstvu do dana smrti,

 

Zdravstveno osiguranje

 

¨ radi ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje neosiguranim osobama koje zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi

 

 Radno pravo

 

       Provođenje postupka i donošenje rješenja za upis udruga poslodavaca i udruga sindikata županijske razine, odnosno saveza (ili drugih oblika udruživanja) tih udruga na županijskoj razini, prema zahtjevima.

       Vođenje Registra sindikata, udruga poslodavaca, udruga sindikata više razine te udruga poslodavaca viže razine (samo za županijsku razinu).  

       Ovjera kolektivnih ugovora i aneksa kolektivnih ugovora između sindikata/radnika i poslodavaca a čije je područje primjene županijska razina.  

       Vođenje evidencije kolektivnih ugovora i aneksa kolektivnih ugovora, čije je područje primjene isključivo  Koprivničko – križevačka županija, u obliku Knjige evidencije kolektivnih ugovora.

       Prosljeđivanje zahtjeva ovlaštenika Gospodarskom – socijalnom vijeću na nacionalnoj razini odmah po primitku  obavijesti  o pokretanju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima, a u cilju zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava odnosno interesa radnika i poslodavaca.

       Dostava izvješća i podataka nadležnim ministarstvima vezano na kolektivne ugovore te udruge sindikata i udruge  poslodavaca.

       Registracija ugovora o radu pomorca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima.

       Vođenje Registra ugovora, zbirke isprava i abecednog imenika.

       Stavljanje potvrde o registraciji na svaki primjerak te dostava po jednog primjerka takvog ugovora svakoj od njegovih ugovornih stranaka.

              

Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom

 

       Utvrđivanje u prvom stupnju invaliditeta i smanjene radne sposobnosti osoba starijih od 21 godine koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne mogu ostvariti drugim putem, radi priznavanja njihovih prava iz Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine” broj 143/02 i 33/05),

 

Područje očuvanja života i zdravlja ljudi

 

       Provođenje postupaka ovjere knjiga evidencija o prometu opojnih droga vezano na očuvanje života i zdravlja ljudi prema zahtjevima ljekarni i obiteljske medicine.

 

Izdavanje uvjerenja i potvrda o uzdržavanju te obiteljskom statusu
 

¨ izdavanje uvjerenja strankama da li su/nisu korisnici osobne i obiteljske invalidnine, opskrbnine, dodatka za pripomoć po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,

¨ izdavanje izjava o uzdržavanju,

¨ izdavanje potvrda o obiteljskom statusu.

 

 

Ustrojstvo

Predstojnik

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

Služba za

društvene djelatnosti

Služba za opću upravu

Služba za

zajedničke poslove

Ispostava u Đurđevcu

Ispostava u Križevcima

Matični uredi

Područja

Osobna stanja građana

Registar birača

Udruge građana

Besplatna pravna pomoć

Humanitarna pomoć

Ravnopravnost spolova i prava osoba s invaliditetom

Zdravstvo

Branitelji

Obrazovanje, sport, kultura

Gospodarstvo

e-zahtjevi — uvjeti i obrasci

Aktualnosti

Upis djece u prvi razred

Godišnji plan

rada za 2019. godinu

Financijski plan za

2019. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

Pravilnik

o unutarnjem redu

Obratite nam se

Pitanja i prijedlozi

Povjerenik za etiku

Povjerljivi savjetnik

Pravo na

pristup informacijama

Službenik za

zaštitu osobnih podataka

Katalog informacija

Lokacija

Poveznice

Ministarstvo uprave

Vlada Republike Hrvatske

Obrtni registar

Registar udruga građana

Gradovi, općine i županija