Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, 48000 Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

Tekstualni okvir: 												Copyright: Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji

Obrazovanje

 

- provođenje nadzora nad zakonitošću rada i općim aktima osnovnih i srednjih škola, a po  potrebi i nadzor  nad provođenjem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

- vođenje evidencije potreba za zaposlenicima u osnovnim i srednjim školama sukladno Zakonu i granskom kolektivnom ugovoru, evidencije tehnoloških viškova u osnovnim i srednjim školama i evidencije zaposlenika osnovnih i srednjih školama s nepunom normom sukladno Zakonu i Granskim kolektivnim ugovorima,

- koordinirati rad Povjerenstva za viškove i manjkove na razini Koprivničko – križevačke županije (za rješavanje viškova i manjkova zaposlenika u osnovnim školama) i  Zajedničke županijske prosudbene komisije na razini jedinica lokalne samouprave  Koprivničko – križevačke županije (za rješavanje viškova i manjkova zaposlenika u srednjim školama) te u suradnji sa predstavnicima sindikata i ravnateljima škola provesti propisanu proceduru oko raspoređivanja tehnoloških viškova odnosno manjkova,

- sudjelovanje u izradi elemenata i kriterija za upis u prvi razred srednje škole,

- sudjelovanje u provođenju odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o upisu učenika u prvi razred srednje škole za školsku godinu 2013./2014.,

praćenje upisa učenika u I. razred srednje škole u ljetnom i jesenskom upisnom roku i sastavljati izvješća za potrebe MZOS-a i lokalne zajednice,

- javna objava podataka o slobodnim upisnim mjestima po programima u srednjim školama,

- izdavanje potvrde obrazovnim ustanovama radi korištenja povlastica za organizirane prijevoze učenika željezničkim i putničkim brodskim prometom (temeljem Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (“Narodne novine" br. 97/00 i 101/00) i Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastica u unutarnjem putničkom prometu (“Narodne novine broj 14/01)),

- donošenje odluka o utvrđivanju broja razrednih odjela i broja učenika u osnovnim školama,

- donošenje plana upisa u prvi razred osnovne škole,

- sudjelovanje u obradi popisa djece dorasle za upis u I. razred osnovne škole,

- provođenje upravnog postupka radi utvrđivanja minimalno tehničkih uvjeta potrebnih za izdavanje rješenja kojim se odobrava ustrojavanje vrtića, podružnica vrtića, predškola i igraonica,

- donošenje odluke o pripremnoj nastavi u školskim ustanovama za učenike koji započinju odnosno nastavljaju obrazovanje u Republici Hrvatskoj,

- koordiniranje provedbe nacionalnog programa prevencije ovisnosti u  ustanovama,

- distribucija stručno-pedagoškog didaktičkog i informativno-edukativnog materijala  po zahtjevu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, 

- izraditi i dostaviti pozive za djecu čiji su roditelji podnijeli zahtjev za prijevremeni  upis u prvi razred osnovne škole,

- donošenje rješenja o odobrenju upisa u prvi razred osnovne škole,

- donošenje rješenja o odgodi upisa u prvi  razred osnovne škole,

- donošenje rješenja o privremenom oslobađanju od obveze upisa djece u prvi razred osnovne škole,

- donošenje rješenja primjerenog oblika obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju,

- izdavanje optužnih prijedloga temeljem članka 239. u svezi s člankom 109. Prekršajnog zakona radi neredovitog pohađanja nastave učenika osnovnoškolskih obveznika,

- provođenje postupka preseljenja učenika u drugu školu, nakon izrečene pedagoške mjere preseljenja  u drugu školu,

- po zahtjevu ustanova provođenje upravnog postupka radi izdavanja rješenja o zadovoljavanju minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojem će se izvoditi obrazovanje odraslih osoba,

 

Sport

 

         Upis temeljem Zakona o športu i Pravilnika o Registru športskih djelatnosti  pravnih osoba (športskih udruga) u Registar pravnih osoba koje obavljaju športsku djelatnost na području Koprivničko-križevačke županije,

- izdavanje izvoda iz Registra,

- upis fizičkih osoba u Registar fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu športsku djelatnost,

- vršiti inspekcijski nadzor nad pravnim i fizičkim osobama na području Koprivničko-križevačke županije temeljem Zakona o sportskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 86/12).

 

Kultura i tehnička kultura

 

- nadzor nad zakonitošću rada kazališta, knjižnica, arhiva, muzeja, galerija i zbiraka unutar ustanova i drugih pravnih osoba,

- zaprimanje prijava za upis kazališta, knjižnica i muzeja u Očevidnik Ministarstva kulture od ustanova unutar koje je muzej, galerija i zbirka,

praćenje stanja kulturnih dobara, 

- utvrđivanje da li su ispunjeni zakonski uvjeti za obavljanje djelatnosti tehničke kulture koje obavljaju udruge tehničke kulture i njihovi savezi i zajednice, poduzeća, ustanove i druge pravne osobe koje samostalnom djelatnošću obavljaju stručne poslove u djelatnosti tehničke kulture,

- surađivanje s kulturnim vijećima Županije i gradova,

sudjelovanje na otvaranju likovnih izložbi i ostalih kulturnih manifestacija.

 

LINKOVI:

 

Osnivanje knjižnica                          

 

Obavljanje kazališne djelatnosti

 

Prijava za upis u očevidnik kazališta

 

Prijava za upis u Očevidnik muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba

Tekstualni okvir: Obrazovanje, sport, kultura i tehnička kultura

Ustrojstvo

Predstojnica

Služba za gospodarstvo i    imovinsko-pravne poslove

Služba za društvene djelatnosti

Služba za opću upravu

Služba za zajedničke poslove

Ispostava u Đurđevcu

Ispostava u Križevcima

Matični uredi

Područja

Osobna stanja građana

Registar birača

Udruge građana

Besplatna pravna pomoć

Humanitarna pomoć

Ravnopravnost spolova i prava osoba s invaliditetom

Zdravstvo

Branitelji

Obrazovanje, sport, kultura

Registar sportskih djelatnosti

PRAVNE

OSOBE

 

FIZIČKE

OSOBE

Gospodarstvo

Naslovna

Ustrojstvo

Obavijesti

Obrasci

Dokumenti

Javna nabava

Etički kodeks

Galerija

Adresar

Kontakti

Aktualnosti

Upis djece u prvi razred

Javni natječaji

Godišnji plan rada za

2017. godinu

Godišnji financijski izvještaj

za 2015. godinu

Pravilnik o unutarnjem redu

Obratite nam se

Pitanja i prijedlozi

Povjerenik za etiku

Povjerljivi savjetnik

Pravo na pristup informacijama

Katalog informacija

Lokacija

Poveznice

Ministarstvo uprave

Vlada Republike Hrvatske

Uvid u popise birača

Obrtni registar

Registar udruga građana