URED DRŽAVNE UPRAVE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI, Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

Naslovna

Ustrojstvo

Obavijesti

Obrasci

Dokumenti

Javna nabava

Etički kodeks

Adresar

Obrazovanje, sport, kultura i tehnička kultura

Obrazovanje

 

- provođenje nadzora nad zakonitošću rada i općim aktima osnovnih i srednjih škola, a po  potrebi i nadzor  nad provođenjem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

- vođenje evidencije potreba za zaposlenicima u osnovnim i srednjim školama sukladno Zakonu i granskom kolektivnom ugovoru, evidencije tehnoloških viškova u osnovnim i srednjim školama i evidencije zaposlenika osnovnih i srednjih školama s nepunom normom sukladno Zakonu i Granskim kolektivnim ugovorima,

- koordinirati rad Povjerenstva za viškove i manjkove na razini Koprivničko – križevačke županije (za rješavanje viškova i manjkova zaposlenika u osnovnim školama) i  Zajedničke županijske prosudbene komisije na razini jedinica lokalne samouprave  Koprivničko – križevačke županije (za rješavanje viškova i manjkova zaposlenika u srednjim školama) te u suradnji sa predstavnicima sindikata i ravnateljima škola provesti propisanu proceduru oko raspoređivanja tehnoloških viškova odnosno manjkova,

- sudjelovanje u izradi elemenata i kriterija za upis u prvi razred srednje škole,

- sudjelovanje u provođenju odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o upisu učenika u prvi razred srednje škole za školsku godinu 2013./2014.,

praćenje upisa učenika u I. razred srednje škole u ljetnom i jesenskom upisnom roku i sastavljati izvješća za potrebe MZOS-a i lokalne zajednice,

- javna objava podataka o slobodnim upisnim mjestima po programima u srednjim školama,

- izdavanje potvrde obrazovnim ustanovama radi korištenja povlastica za organizirane prijevoze učenika željezničkim i putničkim brodskim prometom (temeljem Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (“Narodne novine" br. 97/00 i 101/00) i Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastica u unutarnjem putničkom prometu (“Narodne novine broj 14/01)),

- donošenje odluka o utvrđivanju broja razrednih odjela i broja učenika u osnovnim školama,

- donošenje plana upisa u prvi razred osnovne škole,

- sudjelovanje u obradi popisa djece dorasle za upis u I. razred osnovne škole,

- provođenje upravnog postupka radi utvrđivanja minimalno tehničkih uvjeta potrebnih za izdavanje rješenja kojim se odobrava ustrojavanje vrtića, podružnica vrtića, predškola i igraonica,

- donošenje odluke o pripremnoj nastavi u školskim ustanovama za učenike koji započinju odnosno nastavljaju obrazovanje u Republici Hrvatskoj,

- koordiniranje provedbe nacionalnog programa prevencije ovisnosti u  ustanovama,

- distribucija stručno-pedagoškog didaktičkog i informativno-edukativnog materijala  po zahtjevu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, 

- izraditi i dostaviti pozive za djecu čiji su roditelji podnijeli zahtjev za prijevremeni  upis u prvi razred osnovne škole,

- donošenje rješenja o odobrenju upisa u prvi razred osnovne škole,

- donošenje rješenja o odgodi upisa u prvi  razred osnovne škole,

- donošenje rješenja o privremenom oslobađanju od obveze upisa djece u prvi razred osnovne škole,

- donošenje rješenja primjerenog oblika obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju,

- izdavanje optužnih prijedloga temeljem članka 239. u svezi s člankom 109. Prekršajnog zakona radi neredovitog pohađanja nastave učenika osnovnoškolskih obveznika,

- provođenje postupka preseljenja učenika u drugu školu, nakon izrečene pedagoške mjere preseljenja  u drugu školu,

- po zahtjevu ustanova provođenje upravnog postupka radi izdavanja rješenja o zadovoljavanju minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojem će se izvoditi obrazovanje odraslih osoba,

 

Sport

 

         Upis temeljem Zakona o športu i Pravilnika o Registru športskih djelatnosti  pravnih osoba (športskih udruga) u Registar pravnih osoba koje obavljaju športsku djelatnost na području Koprivničko-križevačke županije,

- izdavanje izvoda iz Registra,

- upis fizičkih osoba u Registar fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu športsku djelatnost,

- vršiti inspekcijski nadzor nad pravnim i fizičkim osobama na području Koprivničko-križevačke županije temeljem Zakona o sportskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 86/12).

 

Kultura i tehnička kultura

 

- nadzor nad zakonitošću rada kazališta, knjižnica, arhiva, muzeja, galerija i zbiraka unutar ustanova i drugih pravnih osoba,

- zaprimanje prijava za upis kazališta, knjižnica i muzeja u Očevidnik Ministarstva kulture od ustanova unutar koje je muzej, galerija i zbirka,

praćenje stanja kulturnih dobara, 

- utvrđivanje da li su ispunjeni zakonski uvjeti za obavljanje djelatnosti tehničke kulture koje obavljaju udruge tehničke kulture i njihovi savezi i zajednice, poduzeća, ustanove i druge pravne osobe koje samostalnom djelatnošću obavljaju stručne poslove u djelatnosti tehničke kulture,

- surađivanje s kulturnim vijećima Županije i gradova,

sudjelovanje na otvaranju likovnih izložbi i ostalih kulturnih manifestacija.

 

LINKOVI:

 

Osnivanje knjižnica                          

 

Obavljanje kazališne djelatnosti

 

Prijava za upis u očevidnik kazališta

 

Prijava za upis u Očevidnik muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba

Ustrojstvo

Predstojnik

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

Služba za

društvene djelatnosti

Služba za opću upravu

Služba za

zajedničke poslove

Ispostava u Đurđevcu

Ispostava u Križevcima

Matični uredi

Područja

Osobna stanja građana

Registar birača

Udruge građana

Besplatna pravna pomoć

Humanitarna pomoć

Ravnopravnost spolova i prava osoba s invaliditetom

Zdravstvo

Branitelji

Obrazovanje, sport, kultura

Gospodarstvo

e-zahtjevi — uvjeti i obrasci

Aktualnosti

Upis djece u prvi razred

Godišnji plan

rada za 2019. godinu

Financijski plan za

2019. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

Pravilnik

o unutarnjem redu

Obratite nam se

Pitanja i prijedlozi

Povjerenik za etiku

Povjerljivi savjetnik

Pravo na

pristup informacijama

Službenik za

zaštitu osobnih podataka

Katalog informacija

Lokacija

Poveznice

Ministarstvo uprave

Vlada Republike Hrvatske

Obrtni registar

Registar udruga građana

Gradovi, općine i županija