Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, 48000 Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

Tekstualni okvir: 												Copyright: Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji

Korisnik (podnositelj zahtjeva) može zatražiti informaciju:

podnošenjem pisanog zahtjeva (obrazac) na adresu Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj  županiji, Antuna Nemčića 5, Koprivnica usmeno: neposredno kod službenika za informiranje, telefonom na broj 048/658 216, e-mailom: pristup.informacijama@udu-kckz.hr

Korisnik nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.

U svom zahtjevu korisnik se ne mora pozvati na odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama.

Pisani zahtjev mora sadržavati:

¨ naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi

¨ ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

¨ podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije.

 

Također korisnik može naznačiti prikladan način dobivanja informacije.

Tijelo javne vlasti korisniku koji je podnio zahtjev traženu informaciju može dati na sljedeće načine:

¨ neposrednim davanjem informacije,

¨ davanjem informacije pisanim putem,

¨ uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,

¨ dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,

¨ na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

 

Korisnik ne može istu informaciju dobiti ukoliko nije protekao rok od 90 dana od podnošenja prethodnog zahtjeva.

Ako korisnik smatra da pružena informacija nije točna ili potpuna može zatražiti ispravak ili dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije (obrazac) . Tijelo javne vlasti obavezno je donijeti posebno rješenje o odbijanju zahtjeva, ako smatra da nema osnove za dopunu ili ispravak tražene informacije.

Prema članku 19. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi u postupcima pred tijelima javne vlasti, no tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije. Visina naknade određuje se sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14).

Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03 i 144/10) (NN 38/11) prestaju vrijediti s danom 8. veljače 2014.

ROKOVI

Tijelo javne vlasti obvezno je omogućiti pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Rok se može produžiti za 15 dana računajući od dana kada je tijelo javne vlasti trebalo odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji:

· ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta Ureda državne uprave

· ili ste jednim zahtjevom tražili veći broj različitih informacija,

· ili ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije,

ako je tijelo javne vlasti dužno provesti test razmjernosti i javnog interesa, sukladno odredbama Zakona.

ŽALBA

U slučaju da tijelo javne vlasti ne odluči o zahtjevu podnositelja u propisanom roku ili pak je zahtjev odbijen rješenjem, korisnik ima pravo izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Žalba se predaje Uredu državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji neposredno u pisanom obliku ili poštom, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50 kuna po tar. br. 3 tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (NN 8/1996, 77/1996, 95/1997, 131/1997, 68/1998, 66/1999, 145/1999, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006, 117/2007, 25/2008, 60/2008, 20/2010, 69/2010, 126/2011, 112/2012, 19/2013, 80/2013).

OGRANIČENJA

Tijela javne vlasti ograničit će pristup informacijama sukladno čl. 15. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

PONOVNA UPORABA INFORMACIJA

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama ovoga Zakona. 

U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno. Tijelo javne vlasti nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacije te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija (obrazac) podnositelj zahtjeva mora, osim podataka navedenih u obrascu zahtjeva za pristup informaciji,  dodatno navesti:

· informacije koje želi ponovno upotrijebiti

· način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija

· svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha)

 

Ako imate dodatnih pitanja u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama, obratite se službeniku za informiranje Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Denis Femec

Upravni savjetnik za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala, nadzor zakonitosti općih akata, pravne i opće poslove u Odjelu za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala, pravne i opće poslove u Službi za zajedničke poslove.

Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

Tel: 048 658 216, Telefaks: 048 658 213

e-mail: pristup.informacijama@udu-kckz.hr

Tekstualni okvir: Pravo na pristup informacijama

Ustrojstvo

Predstojnica

Služba za gospodarstvo i    imovinsko-pravne poslove

Služba za društvene djelatnosti

Služba za opću upravu

Služba za zajedničke poslove

Ispostava u Đurđevcu

Ispostava u Križevcima

Matični uredi

Područja

Osobna stanja građana

Registar birača

Udruge građana

Besplatna pravna pomoć

Humanitarna pomoć

Ravnopravnost spolova i prava osoba s invaliditetom

Zdravstvo

Branitelji

Obrazovanje, sport, kultura

Gospodarstvo

Naslovna

Ustrojstvo

Obavijesti

Obrasci

Dokumenti

Javna nabava

Etički kodeks

Galerija

Adresar

Kontakti

Aktualnosti

Upis djece u prvi razred

Javni natječaji

Godišnji plan rada za

2017. godinu

Godišnji financijski izvještaj

za 2015. godinu

Pravilnik o unutarnjem redu

Obratite nam se

Pitanja i prijedlozi

Povjerenik za etiku

Povjerljivi savjetnik

Pravo na pristup informacijama

Katalog informacija

Lokacija

Poveznice

Ministarstvo uprave

Vlada Republike Hrvatske

Uvid u popise birača

Obrtni registar

Registar udruga građana